fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery II!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Fundacja Heros rozpoczęła realizację I edycji projektu pn.
„Absolwent w drodze do kariery II!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia o co najmniej 51 (tj. 30%) osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie spośród wszystkich biorących udział w projekcie tj. 170 osób biorących udział w projekcie w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r. realizowanym na terenie woj.  lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe polegające m.in. na zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Projekt pn. Absolwent w drodze do kariery II! będzie realizowany przez dwa okresy finansowania:

 • od 01.10.2022 roku do 30.09.2023 roku;
 • od 01.10.2023 roku do 30.09.2024 roku.

Pierwszy etap projektu zakłada:

 • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dla 54 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi projektu
 • wzrost kwalifikacji zawodowych 30 beneficjentów ostatecznych projektu, z czego 20 osób uzyska uprawnienia/kwalifikacje
 • zatrudnienie lub samozatrudnienie 16 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi projektu;

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • niekorzystające z tych samych form wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • warsztatów rozwoju zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych oraz kursów podnoszących kompetencje zawodowe;
 • staży aktywizacyjnych.

Co oferujemy:

 • staże aktywizacyjne z atrakcyjnym stypendium stażowym;
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje;
 • dodatek motywacyjny do 450zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Biuro w Lublinie:

Zygmunta Krasińskiego 2/27, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)

tel. 570 122 110

adres e-mail: praca@fundacjaheros.org


Oddział zamojski:

Lwowska 30/10a, 22 – 400 Zamość

tel: 539 221 686

adres e-mail: zamosc@fundacjaheros.org

Oddział świętokrzyski:

Wesoła 51/531, 25-636 Kielce

tel. 539 309 781

adres e-mail: kielce@fundacjaheros.org

 


Oddział mazowiecki:

11 listopada 9/2, 08 – 110 Siedlce

tel. 795 200 388

adres e-mail: siedlce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Galeria Center Park, Piętro I,
Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów

tel. 730 567 800

e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

 

Zapytanie ofertowe

 

Zrealizowane

 

 

28 grudnia 2022
Call Now Button