fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

O Fundacji

Dowiedz się o naszych celach i założeniach.

Kim jesteśmy?

Fundacja HEROS została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2011 roku. Została wpisana do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000408267. Fundatorami są osoby, które od początku swojej kariery zawodowej związane są działaniami na rzecz osób wykluczonych i dyskryminowanych. Utworzenie Fundacji podyktowane było chęcią włączenia się przez fundatorów w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych.

25 maja 2015 roku Fundacja utworzyła Agencję Zatrudnienia, która została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem: 12138.

Od 2015 roku istnieje także Centrum Wolontariatu Fundacji Heros, które w sposób ciągły poszukuje wolontariuszy, chętnych do pracy z osobami z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami.


ZARZĄD FUNDACJI

Kamil Skowron – Prezes Zarządu
Ewelina Skowron – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Czubacka – Wiceprezes Zarządu


Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Zabezpieczenia społecznego, obejmującego zakres pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywną; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

2. Integracji i aktywizacji społecznej, obejmującej zakres promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu;

3. Praw i wolności człowieka i obywatela, obejmujących upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka (w tym ochronę praw dziecka) oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

4. Nauki, kultury, edukacji i wychowania, obejmujących naukę, edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Fundacja Heros w ramach realizowanych projektów zatrudnia specjalistów takich jak:

 • Doradcy zawodowi, którzy w trakcie porad indywidualnych opracowują Indywidualny Plan Działania osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych.
 • Pośrednicy pracy, których zadaniem jest udzielanie pomocy beneficjentom ostatecznym Fundacji w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia i utrzymaniu go, zaś pracodawcom
  w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 • Trener pracy, który wspiera beneficjentów ostatecznych w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez umożliwienie im samodzielnego podejmowania decyzji o swoim trybie życia
  i pełnieniu aktywnej roli w społeczeństwie. Osoby z niepełnosprawnościami biorą czynny udział oraz są głównym punktem odniesienia w procesie planowania, oceny i ustalania usług.
 • Prawnik, który w ramach poradnictwa prawnego udziela informacji z zakresu prawa pracy, uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami.
 • Trenerzy aktywności, których zadaniem jest pokonywanie deficytów, motywowanie do działania, doradzanie i wspieranie w procesie społecznego usamodzielniania się osoby
  z niepełnosprawnością przy coraz bardziej aktywnym jej udziale.
 • Rehabilitanci, którzy podczas zajęć rehabilitacji ruchowej starają się przywrócić maksymalnie możliwą sprawność fizyczną oraz zwiększyć komfort życia beneficjentów ostatecznych.
 • Psycholodzy, którzy podczas indywidualnych spotkań określają poziom gotowości psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami oraz motywacji do podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia i udziału w zaplanowanych działaniach.
 • Psychoterapeuta i Psychiatra, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami lepiej zaadoptować się do życia w społeczeństwie.

Regulamin

 

Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram

Call Now Button