ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

RODO

  • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Heros, ul. Wyżynna 23/10, 20-560 Lublin.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 570 122 110 oraz pod adresem e-mail: iod@fundacjaheros.org
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz kodeksu pracy.
  • Fundacja nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza podmiotami ustawowo uprawnionymi do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Fundacja nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po tym okresie dla celów i przez czas wymagany przez przepisy prawa, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Każda osoba może zwrócić się do Fundacji w celu pozyskania informacji związanych z przetwarzaniem danych. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości udziału w projektach/działaniach realizowanych przez Fundację.
  • Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania danych w celu profilowania.
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast