fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Regulamin

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Heros, ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin.

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 570 122 110 oraz pod adresem e-mail: iod@fundacjaheros.org

  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz kodeksu pracy.

  • Fundacja nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza podmiotami ustawowo uprawnionymi do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Fundacja nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po tym okresie dla celów i przez czas wymagany przez przepisy prawa, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  • Każda osoba może zwrócić się do Fundacji w celu pozyskania informacji związanych z przetwarzaniem danych. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości udziału w projektach/działaniach realizowanych przez Fundację.

  • Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania danych w celu profilowania.


Poniżej znajdują się regulaminy do realizowanych przez nas projektów, które zawierają szczegółowe informacje nt. wymagań, jakie należy spełnić.
Zapoznaj się z nimi, a jeśli pojawią się jakieś pytania skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Regulamin do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronarwirusa!”

Regulamin do projektu pn. „Kurs na niezależność!”

Regulamin do projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”

Regulamin do projektu pn. „Gotowi do pracy II”

Regulamin do projektu pn. „Pora na pracę!”

Regulamin do projektu pn. „Kompetentni na rynku pracy!”

Regulamin do projektu pn. „Droga do samodzielności II”

Regulamin do projektu pn. „Kierunek samodzielność II”

Regulamin do projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!”

Call Now Button