fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu: 
Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 r do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:
• pozostające bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania nie został zakończony,
• zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego,
• w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie
z następujących form wsparcia:

• diagnozie potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
• kryzysowego Punktu Informacji Zawodowej;
• treningu rozwoju społeczno-zawodowego;
• pośrednictwa pracy;
• poradnictwa prawnego;
• poradnictwa psychologicznego;
• zatrudnienia wspomaganego: wsparcia trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej;
• szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
• staży zawodowych – wsparcie opiekuna stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

ZAPRASZAMY!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin Kurs na niezależność! obowiązujący od 01.04.2023

Regulamin Kurs na niezależność! obowiązujący od 08.04.2023

Harmonogram wsparcia od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.- Kurs na niezależność

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Archiwum

ZAPRASZAMY

1 kwietnia 2021
Call Now Button