fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Samodzielni i niezależni!

Projekt „Samodzielni i niezależni!” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej w ramach Osi 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 12 (6 kobiet, 6 mężczyzn) osób zamieszkujących tereny rewitalizacji w gminie Łęczna poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej (obejmującego m. in. opracowanie diagnozy potrzeb z indywidualną ścieżką reintegracji, indywidualne doradztwo psychologiczne z life coachingiem, doradztwo zawodowe, treningi kompetencji psychospołecznych, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.04.2020 30.06.2021) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 3 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.06.2021 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo.
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia.
 • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego.
 • Osoby bezdomne.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Indywidualna diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji.
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne.
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne z life coachingiem.
 • Indywidualne poradnictwo prawne.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Trening kompetencji psychospołecznych w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnicy/czki projektu otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 321 959,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 273 665,49 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 537 122 177

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl

 

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej:

Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81 531 55 26

e-mail: poczta@mops.leczna.pl

 

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!

Zapytanie ofertowe

1 kwietnia 2021
Call Now Button