fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów” Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 100 (55K, 45M) osób będących klientami MOPS w Łęcznej, OPS w Cycowie i OPS w Milejowie poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej (obejmującego m. in. IPD, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2020-31.12.2022) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 25 UP.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo.
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego.
 • Osoby bezdomne.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji.
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne.
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne.
 • Indywidualne poradnictwo prawne.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Kompetencje cyfrowe na rynku pracy.
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 1 968 595,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 673 295,20 zł


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl

 

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej:

ul Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81 531 55 26

e-mail: poczta@mops.leczna.pl

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie:

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców

tel. 82 567 70 41

e-mail: ops_cycow@poczta.fm

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie:

ul. Partyzancka 13, 21-020 Milejów

tel. 81 757 20 54

e-mail: ops@milejow.pl

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!


 

 

 

 

 

20 stycznia 2020
Call Now Button