fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kurs na niezależność II !” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kurs na niezależność II !” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 138 osób niepełnosprawnych spośród 540 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:
• pozostające bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania nie został zakończony,
• zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego,
• w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:
• diagnozy potrzeb i przygotowania Indywidualnego Planu Działania;
• kryzysowego Punktu Informacji Zawodowej;
• treningu rozwoju społeczno-zawodowego;
• pośrednictwa pracy;
• poradnictwa prawnego;
• poradnictwa psychologicznego;
• zatrudnienia wspomaganego: wsparcia trenera pracy oraz asystenta osoby niepełnosprawnej;
• szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
• staży zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

ODDZIAŁ W LUBLINIE
Biuro Fundacji:

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

 

ODDZIAŁ PODKARPACKI

 

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kurs na niezależność II!

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kurs na niezależność II!

Harmonogram wsparcia w ramach projektu pn. Kurs na niezależność II!

 

1 kwietnia 2024
Call Now Button