fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kompas-kierunek niezależność”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła  realizację III edycji projektu pn. „Kompas-kierunek niezależność”  współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 208 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego poprzez udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej
z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2019 r do 31.03.2022 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • pozostające bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienie wspomaganego, a proces wspomaganie został zakończony
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie
z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe wraz z powstaniem IPD,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • trening umiejętności psychospołecznych,
 • poradnictwo prawne,
 • szkolenia zawodowe i kursy podnoszące kompetencje zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy,
 • pośrednictwo pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/24 w Lublinie (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/804, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 

ZAPRASZAMY!

Harmonogram Projektu pn. Kompas- kierunek niezależność

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Call Now Button