ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kompas – kierunek niezależność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kompas – kierunek niezależność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 208 beneficjentów ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w okresie
od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia oraz osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony),
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • treningów kompetencji psychospołecznych;
 • warsztatów kompetencji cyfrowych;
 • pośrednictwa pracy;
 • wsparcia trenera pracy;
 • szkoleń i kursów zawodowych;
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro w Lublinie:
 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).
 • Oddział świętokrzyski w Kielcach:
 • ul. Wesoła 51/804, 25-363 Kielce
 • tel. 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org
 • Odział podkarpacki w Rzeszowie:
 • ul. J. Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
 • tel. 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

ZAPRASZAMY!

więcej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

9 maja 2019
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast