fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Gotowi do pracy” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Gotowi do pracy” współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Miał on charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackiei świętokrzyskie.
(Regulamin rekrutacji i uczestnictwa)

Skierowany był do 152 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata. Głównym celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej.

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans
i płci, prowadzona była w trybie ciągłym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiściew biurze projektu.

W ramach aktywizacji prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

  • punkt informacji zawodowej (indywidualne poradnictwo zawodowe z powstaniem IPD, wsparcie specjalisty ds. rozwoju zawodowego)
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty kompetencji cyfrowych,
  • poradnictwo prawne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • staże zawodowe.

Beneficjenci mieli także możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, kursach podnoszących kompetencje zawodowe oraz stażach zawodowych. W zakresie wszystkich etapów wsparcia zorganizowano staże zawodowe dla 72 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracy z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy  56 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Stosunek zatrudnienia przez większość BO utrzymywany jest obecnie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt pn. „Gotowi do pracy” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Beneficjentom Ostatecznych swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

 

Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


 

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

31 marca 2022
Call Now Button