fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi do pracy II”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację I etapu projektu pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 69 osób niepełnosprawnych spośród 270 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
 • indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • warsztatów kariery zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • wsparcia trenera aktywności zawodowej,
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

Harmonogram projektu pn. Gotowi do Pracy II

więcej


ZAPRASZAMY!

26 kwietnia 2022
Call Now Button