fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Droga do samodzielności III” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 01 kwietnia 2024 roku Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu  pn. „Droga do samodzielności III” współfinansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 300 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniających następujące warunki:

 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby nieuczestniczące w WTZ,
 • osoby niepracujące w ZAZ,
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie,
 • osoby niekorzystające w ramach innych równocześnie realizowanych projektów z form wsparcia realizowanych w niniejszym projekcie (jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów).

 

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • rehabilitacji społecznej,
 • rehabilitacji prozdrowotnej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy),
 • wsparcie motywacyjne( psycholog, coach),
 • wsparcia trenera aktywności i asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (PAI):
 • treningi kompetencji psychospołecznych (TKP),
 • organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, na kręgle, imprezy integracyjne itp.)

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Droga do samodzielności III 01.04.2024

Harmonogram wsparcia w ramach projektu pn. Droga do samodzielności III

1 kwietnia 2024
Call Now Button