ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Droga do samodzielności II”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Droga do samodzielności II”  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 210 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2021 r. -31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia;
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego;
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego);
 • osoby nie uczestniczące w WTZ, ŚDS;
 • osoby nie pracujące w ZAZ;
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • opracowanie diagnozy potrzeb przez psychologa;
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez specjalistę ds. rehabilitacji społecznej;
 • psychoterapii i konsultacji psychiatrycznych;
 • rehabilitacji ruchowej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy);
 • wsparcia trenera aktywności i asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (PAI):
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • kulturoterapia (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, na kręgle, imprezy integracyjne itp.)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail:  fundacja@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).

ZAPRASZAMY!

Harmonogram Projektu pn. Droga do samodzielności II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast