fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Droga do samodzielności II”

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2021 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Droga do samodzielności II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest: zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 210 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniających następujące warunki:

 • pozostających bez zatrudnienia;
 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego;
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego);
 • osoby nieuczestniczące w WTZ, ŚDS;
 • osoby niepracujące w ZAZ;
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie;
 • nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • opracowanie diagnozy potrzeb przez psychologa;
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez specjalistę ds. rehabilitacji społecznej;
 • wsparcie psychologa, psychoterapia i konsultacje psychiatryczne;
 • rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy);
 • wsparcie trenera aktywności i asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • zajęcia w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (PAI):
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 • aktywne formy spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, na kręgle, imprezy integracyjne itp.).

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Biuro projektu w Lublinie:

 

ZAPRASZAMY!

Harmonogram wsparcia od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Droga do samodzielności II

Harmonogram wsparcia od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Droga do samodzielności II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

1 kwietnia 2021
Call Now Button