fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Droga do niezależności!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Droga do niezależności!” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 45 osób (23K, 22M) zamieszkujących obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi w następujących gminach województwa lubelskiego:

 • miasto Lublin,
 • Łęczna,

poprzez udział w programie obejmującym kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 14 Uczestników Projektu i zdobycie kwalifikacji lub kompetencji przez 28 Uczestników Projektu. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 28.02.2021 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo,
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  (co najmniej 50% GD).

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji,
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne,
 • Umowa na wzór kontraktu socjalnego,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne poradnictwo prawne,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe,
 • Trening kompetencji psychospołecznych w ramach PAL,
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 782 685,75 zł

Kwota dofinansowania: 665 282,88 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Z. Krasińskiego 2/12, 20-709 Lublin

tel. 735 398 798

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl

 

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej:

ul Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81 531 55 26

e-mail: poczta@mops.leczna.pl

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!

16 kwietnia 2020
Call Now Button