fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Czas na Aktywizację” Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Czas na aktywizację” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej obejmującym Indywidualny Plan Działania, , poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.10.2017-31.08.2018) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 18UP do 31.08.2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. -31.08.2018 r.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721, z późn. zm.)
 • osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym: bierni zawodowo i bezrobotni,
 • osoby wieku 18-64 lata,
 • osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Diagnozy potrzeb i Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualnego doradztwa psychologicznego,
 • Poradnictwa prawnego i poradnictwa zawodowego,
 • Treningów kompetencji psychospołecznych,
 • Grupowego poradnictwa zawodowego,
 • Pośrednictwa pracy i wsparcia trenera pracy,
 • Szkoleń zawodowych,
 • Staży zawodowych.

 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • Stypendium stażowe,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Kwota dofinansowania: 802 928, 13 zł.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

http://www.mapadotacji.gov.pl/

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin Uczestnictwa w projekcie pn. Czas na aktywizację

 

2 października 2017
Call Now Button