fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację I etapu projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 101 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • osoby pozostające bez pracy oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania został zakończony,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
  lub świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • pozostające bez zatrudnienia, w tym które utraciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa,

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • Poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania;
 • Doradztwa zawodowego;
 • Warsztatów Kariery Zawodowej;
 • Pośrednictwa pracy;
 • Poradnictwa prawnego;
 • Wsparcia trenera aktywności zawodowej;
 • Szkoleń zawodowych;
 • Staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana)

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 • Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
 • 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

15 czerwca 2021
Call Now Button