fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.  Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt skierowany był do 50 osób, zamieszkujących woj. lubelskie, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w tym z powodu zaburzeń psychicznych), wykluczonych społecznie, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

 

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 50 osób z niepełnosprawnościami (ON), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego poprzez udział w programie obejmującym kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 (UP) i zdobycie kwalifikacji przez 15 (UP) lub kompetencji przez 30 (UP). Program na rzecz osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych projektem obejmował m.in.: diagnozę potrzeb, wyznaczenie i realizację ścieżki rozwoju w oparciu o umowę na wzór kontraktu socjalnego poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, trenera pracy. Min. 55% grupy docelowej stanowiły osoby z terenów wiejskich słabo zaludnionych oraz min. 50% grupy docelowej korzystało z PO PŻ.

 

Rekrutacja prowadzona była zgodnie z zasadą równości szans i płci i niedyskryminacji, w tym równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Była otwarta, prowadzona w 4 rundach wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

 

Projekt pn. „Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” przyczynił się nie tylko do wzrostu integracji społeczno – zawodowej, ale pozwolił także podnieść Uczestnikom/czkom Projektu swoje kompetencje/kwalifikacje zawodowe. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

 

Wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę!

Biuro w Lublinie:

Logo Fundacja Heros

28 lutego 2023
Call Now Button