fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W okresie od 01.01.2020 r. – 30.04.2023 r. Fundacja Heros w partnerstwie z Gminą Łęczna/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej, Gminą Cyców/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cycowie oraz Gminą Milejów/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milejowie realizowały projekt pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Wsparcie w ramach projektu prowadzone było na obszarze województwa lubelskiego, w gminie Łęczna/ Cyców/ Milejów. Wszystkie formy wsparcia realizowane były zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie dostosowane było do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Grupę docelową w projekcie stanowiło 110 osób wykluczonych społecznie zamieszkujących                                  w rozumieniu KC na obszarze gminy Łęczna/ Cyców/ Milejów – osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie. W pierwszej kolejności były to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, doświadczające złożonych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne, które                              w pierwszej kolejności wymagały kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej.

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 100 osób będących klientami MOPS w Łęcznej, OPS w Cycowie i OPS w Milejowie poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej, realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 28 UP. Program integracji społecznej i zawodowej obejmował m.in.:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb z indywidualnym planem działania zawierającym indywidualną ścieżkę reintegracji;
 • Pracę socjalną – kontrakty socjalne;
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne;
 • Indywidualne poradnictwo prawne;
 • Indywidualne doradztwo zawodowe;
 • Kompetencje cyfrowe na rynku pracy;
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe
 • Staże zawodowe 3 miesięczne
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy (spotkania z trenerem dla Uczestników/czek Projektu z orzeczoną niepełnosprawnością).

 

Wszystkim Uczestnikom/czkom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

 

 

Biuro w Lublinie:

Logo Fundacja Heros

 • Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
 • 537 122 177
 • e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie:

30 kwietnia 2023
Call Now Button