fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Kierunek samodzielność II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Kierunek samodzielność II” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miał on charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz mazowieckie.

Projekt skierowany był do 80 osób w wieku aktywności zawodowej z orzeczoną niepełnosprawnością, które ze względu na ograniczoną sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymagały rehabilitacji społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym poprzez poprawę kondycji psychofizycznej Beneficjentów Ostatecznych.

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni skorzystali m.in. z takich forma wsparcia jak:

  • Rehabilitacja ruchowa,
  • Wsparcie psychologa, psychoterapeuty, caocha oraz lekarza psychiatry,
  • Trening kompetencji psychospołecznych,
  • Aktywne formy spędzania wolnego czasu,
  • Wsparcie trenera aktywności,
  • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • Kurs podnoszący kompetencje komputerowe.

Dzięki rehabilitacji ruchowej Beneficjenci Ostateczni poprawili swoją kondycję psychofizyczną i komfort życia. Rehabilitacja była indywidualnie dobierana do potrzeb każdego z uczestników projektu. Rehabilitanci podczas współpracy z Beneficjentami Ostatecznymi wykorzystywali takie metody pracy jak kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż leczniczy.

W ramach aktywnych form spędzania wolnego czasu organizowane były wyjścia na wydarzenia kulturalne, którym aktywnie towarzyszył animator czasu wolnego. Zadaniem animatora było wsparcie uczestników w przełamywaniu barier, poznawaniu norm społecznych oraz rozwijaniu umiejętności intra- i interpersonalnych. Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w kilkudziesięciu wydarzeniach m.in. spektaklach teatralnych, seansach kinowych, wystawach muzealnych i naukowych oraz pokazach planetarium. Dzięki uczestnictwie w tej formie wsparcia Beneficjenci Ostateczni nawiązali nowe relacje, poznali normy społeczne oraz rozwinęli swoje kompetencje społeczne, tj. umiejętności adaptacji społecznej, umiejętności komunikacyjne czy umiejętności współpracy z grupą.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość uczestniczenia w treningach kompetencji psychospołecznych. Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad takimi umiejętnościami i sferami jak asertywność, samoocena, samoakceptacja, radzenie sobie ze stresem czy komunikacja interpersonalna. Ponadto dzięki spotkaniom grupowym Beneficjenci Ostateczni mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się w radzeniu sobie z trudnościami a tym samym poszerzenie własnej sieci wsparcia.

W ramach projektu zorganizowano także kursy podnoszące kompetencje komputerowe dla łącznie 30 Beneficjentów Ostatecznych. Program kursu zakładał poznanie funkcji programów takich jak: Excel oraz Word, a także naukę poruszania się po Internecie i wykorzystywania go w życiu codziennym. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

Poprzez udział w projekcie Beneficjenci Ostateczni przełamali bariery oraz przerwali dotychczasową izolację społeczną. Dzięki uczestniczeniu w oferowanych formach wsparcia rozwinęli swoje kompetencje intra- i interpersonalne, podnieśli swoje poczucie własnej wartości oraz samodzielność w działaniu. Ponadto doświadczyli zrozumienia, empatii, akceptacji i szacunku, co wzmocniło ich poczucie wspólnotowości oraz zredukowało poczucie osamotnienia i odrzucenia. Cele projektu zostały zrealizowane.

 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Odział mazowiecki w Siedlcach:

  • 11 listopada 9/2, 08 – 110 Siedlce
  • 795 200 388
  • e-mail: siedlce@fundacjaheros.org
31 marca 2023
Call Now Button