fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. ,,Bez barier zawodowych!”

W okresie od 01.06.2021 do 30.06.2023 Fundacja Heros zrealizowała projekt pn. ,,Bez barier zawodowych!” w ramach Osi I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Celem projektu było zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 284 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby (w tym 234 osób niepracujących i 50 osób pracujących) w wieku powyżej 18 roku życia z terenu województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego.

Celem projektu było doprowadzenie niepracujących Uczestników/czek do zatrudnienia, które zostanie następnie utrzymane przez min 3 miesiące oraz poprawy swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy przez Uczestników/czki Projektu a następnie utrzymanie tej poprawy przez minimum 3 miesiące.

Rekrutacja prowadzona była z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

Uczestnicy/czki Projektu zostali objęci następującymi rodzajami wsparcia:

 • Indywidualny Plan Działania;
  • Aktywizacja zawodowa niepracujących osób z niepełnosprawnościami obejmowała:
  a) Poradnictwo zawodowe,
  b) Pośrednictwo pracy,
  c) Szkolenie zawodowe,
  d) Staż zawodowy,
  e) Inne formy indywidualne.

  • Wsparcie pracujących osób z niepełnosprawnościami obejmowała:
  a) Poradnictwo zawodowe,
  b) Pośrednictwo pracy,
  c) Szkolenie zawodowe,
  d) Inne formy indywidualne.

Projekt pn. „Bez barier zawodowych !” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Uczestnikom/czkom swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wszystkim Uczestnikom/czkom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

30 czerwca 2023
Call Now Button