fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji I edycji projektu pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01.04.2022 r.- 31.03.2023 r. Fundacja Heros realizowała I edycję projektu pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt miał charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz mazowieckie.

Skierowany był do 90 osób z niepełnosprawnościami, pozostającymi bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata. Głównym celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno- zawodowej.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie  uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach aktywizacji prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

  • poradnictwo zawodowe z IPD
  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • warsztaty kariery zawodowej
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo prawne
  • pomoc psychologiczna ( wsparcie psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej)
  • szkolenia zawodowe
  • trener aktywności zawodowej
  • staże zawodowe(opiekun staży zawodowych).

Beneficjenci mieli możliwość udziału w  warsztatach kariery zawodowej, szkoleniach oraz stażach zawodowych. W zakresie wszystkich etapów wsparcia zorganizowano szkolenia zawodowe dla 64 osób oraz staże zawodowe dla 54  osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracę z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy 31 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Część z nich utrzymuje zatrudnienie do chwili obecnej.

Projekt pn. „Gotowi do pracy II” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Beneficjentom Ostatecznym swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wszystkim Uczestnikom I edycji projektu bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 

31 marca 2023
Call Now Button