fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku”

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2023 r. Fundacja Heros w partnerstwie z Gminą Świdnik/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku realizowali projekt pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku”. Projekt jest współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Skierowany był do 100 osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze gminy Świdnik – osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. W pierwszej kolejności były to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, doświadczające złożonych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne, które w pierwszej kolejności wymagały kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej.

Rekrutacja prowadzona była z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

Uczestnicy/czki Projektu zostali objęci następującymi rodzajami wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji;
  • Praca socjalna – kontrakty socjalne;
  • Indywidualne doradztwo psychologiczne;
  • Indywidualne poradnictwo prawne;
  • Indywidualne doradztwo zawodowe;
  • Trening kompetencji psychospołecznych;
  • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe;
  • Staże zawodowe;
  • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy (wsparcie trenera pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością).

 

Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 100 osób będących klientami MOPS w Świdniku poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 16 UP.

Projekt pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” przyczynił się nie tylko do wzrostu integracji społeczno-zawodowej, ale pozwolił także podnieść Uczestnikom/czkom swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wszystkim Uczestnikom/czkom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

5 października 2023
Call Now Button