fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 192 osób z niepełnosprawnościami spośród 540 beneficjentów ostatecznych (BO) biorących udział w projekcie poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2022 r do 31.03.2025 r. na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego lub świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania;
 • doradztwa zawodowego;
 • warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • pośrednictwa pracy;
 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • wsparcia trenera pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zatrudnienie wspomagane szansą pracę!

Harmonogram wsparcia od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę! II 

 

więcej

26 kwietnia 2022
Call Now Button