fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Klucz do sukcesu!”

Fundacja Heros zakończyła realizację projektu pn. „Klucz do sukcesu!”, składającego się z trzech edycji, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie trwania projektu od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. wsparciem zostało objętych 260 Beneficjentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 

  • Rekrutacja Uczestników projektu.
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z powstaniem Indywidualnego Planu Działania.
  • Poradnictwo psychologiczne.
  • Poradnictwo prawne.
  • Szkolenia zawodowe i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
  • Staże zawodowe.
  • Pośrednictwo pracy.

 

Celem projektu było wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy biorących, udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej. Każdy z trzech etapów obejmował działania związane z rekrutacją, przygotowaniem do zatrudnienia i  zatrudnieniem Beneficjentów.

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach projektu indywidualnym poradnictwem zawodowym zajmowali się doradcy zawodowi. Aby Beneficjenci mogli być skuteczni na rynku pracy konieczne było poznanie przez nich własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Poradnictwo zawodowe realizowane było formie indywidualnych spotkań, polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu zawodowego oraz powstania Indywidualnego Planu Działania

Psycholog wspierał w przygotowaniach do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagał w przełamywaniu barier związanych z podjęciem zatrudnienia, które utrudniały poszukiwanie pracy. Motywował także Beneficjentów do usamodzielniania się oraz wspierał w pokonywaniu barier psychologicznych związanych z niepełnosprawnością.

Poradnictwo prawne polegało na udzieleniu Beneficjentom ogólnych informacji dotyczących praw i uprawnień, szczegółowych porad dotyczących ubiegania się o konkretne uprawnienie lub świadczenie, zasad i warunków jego przyznawania. Wsparcie to było istotne, gdyż osoby niepełnosprawne często nie posiadały wiedzy nt. możliwości skorzystania z przysługujących im dofinansowań i uprawnień.

Pośrednictwo pracy było zaś kluczową formą wsparcia w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wspierającą wejście na rynek pracy. Specjaliści ds. rynku pracy zajmowali się nawiązywaniem kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać osoby niepełnosprawne, pozyskiwali oferty pracy, udzielali Beneficjentom informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o sposobach jej poszukiwania i aktualnych trendach na rynku pracy.

Beneficjenci mieli także możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, kursach podnoszących kompetencje zawodowe oraz stażach zawodowych. Przez okres realizacji trzech edycji projektu zorganizowano szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje zawodowe dla łącznie 109 Beneficjentów Ostatecznych. Działania te pozytywnie wpłynęły na sytuację Beneficjentów na rynku pracy. Celem szkoleń i kursów była pomoc Beneficjentom w nabyciu nowej wiedzy i umiejętności, zmianie i podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Staże realizowane były z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych Uczestników.

W zakresie wszystkich etapów wsparcia zorganizowano staże zawodowe dla 88 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracy z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy oraz trenera pracy 110 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Stosunek zatrudnienia przez większość BO utrzymywany jest obecnie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt „Klucz do sukcesu!” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizowany w okresie od 1.04.2018 r. do 31.03.2021r.

 

Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

Zapytanie Ofertowe

1 kwietnia 2018
Call Now Button