ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

PROJEKT PT. „ SAMOdzielni”

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 Fundacja Heros realizowała projekt pn. „SAMOdzielni”. Celem głównym projektu było zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym 95 osób z niepełnosprawnością z tytułu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, zamieszkałych na terenie jednego z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach projektu Uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia:

poradnictwa zawodowego;
Grupy Środowiskowego Wsparcia;
poradnictwa psychologicznego;
konsultacji z lekarzem psychiatrą;
szkoleń zawodowych,
staży zawodowych.
W Grupy Środowiskowego Wsparcia organizowane były treningi umiejętności psychospołecznych i zawodowych m.in. autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto w ramach kulturoterapii organizowano różnego rodzaju wyjścia m.in. do kina, teatru, na kręgle, itp. Dodatkowymi formami wsparcia oferowanymi w ramach działań projektowych były szkolenia zawodowe (zorganizowane dla 40 BO) oraz staże zawodowe (zorganizowane dla 4 BO), które miały umożliwić BO zaadaptowanie się do nowego środowiska, sprawdzenie w pełnieniu nowej roli społecznej oraz nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Poprzez udział w projekcie Uczestnicy przełamali indywidualnych bariery i odbudowali umiejętności psychospołeczne w zakresie udziału w życiu codziennym. Nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości, redukcja poczucia izolacji i niezrozumienia przez otoczenie. Cele projektu zostały zrealizowane.

31 marca 2018
Plugin by:aaM
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast