fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Projekt pn. „Czas na sukces!” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 01.01.2019 r. – 30.11.2019 r. Fundacja Heros realizowała projekt
pn. „Czas na sukces!” w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do 50 osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących województwo lubelskie. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej.

W ramach działań aktywizacyjnych Uczestnicy Projektu mieli możliwość skorzystania z:

  • diagnozy potrzeb i wyznaczenia indywidualnej ścieżki reintegracji,
  • doradztwa psychologicznego,
  • poradnictwa prawnego,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa i wsparcia trenera pracy,
  • treningów kompetencji psychospołecznych i warsztatów kompetencji cyfrowych,
  • szkoleń zawodowych dla 30 UP (tj. Pracownik biurowy z ECDL, Kadry i płace z ECDL oraz Grafika komputerowa z ECDL),
  • staży zawodowych dla 35 UP, które w wielu przypadkach zakończyły się nawiązaniem dalszej współpracy z pracodawcą.

Projekt pn. „Czas na sukces!” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Uczestnikom swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, co z pewnością przyczyni się do podjęcia przez nich satysfakcjonującego zatrudnienia.

Dzięki udziałowi w projekcie i wsparciu różnych specjalistów 17 osób pojęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.


Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

30 listopada 2019
Call Now Button