ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Projekt pn. „Czas na sukces!” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 01.01.2019 r. – 30.11.2019 r. Fundacja Heros realizowała projekt
pn. „Czas na sukces!” w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do 50 osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących województwo lubelskie. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej.

W ramach działań aktywizacyjnych Uczestnicy Projektu mieli możliwość skorzystania z:

  • diagnozy potrzeb i wyznaczenia indywidualnej ścieżki reintegracji,
  • doradztwa psychologicznego,
  • poradnictwa prawnego,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa i wsparcia trenera pracy,
  • treningów kompetencji psychospołecznych i warsztatów kompetencji cyfrowych,
  • szkoleń zawodowych dla 30 UP (tj. Pracownik biurowy z ECDL, Kadry i płace z ECDL oraz Grafika komputerowa z ECDL),
  • staży zawodowych dla 35 UP, które w wielu przypadkach zakończyły się nawiązaniem dalszej współpracy z pracodawcą.

Projekt pn. „Czas na sukces!” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Uczestnikom swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, co z pewnością przyczyni się do podjęcia przez nich satysfakcjonującego zatrudnienia.

Dzięki udziałowi w projekcie i wsparciu różnych specjalistów 17 osób pojęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.


Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

30 listopada 2019
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast