ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Atuty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

Najważniejszą z korzyści jest możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a także pracodawcy przekraczający ten próg, jeśli osiągają wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 6%.
W zależności od stopnia niepełnosprawności pracodawcy będzie przysługiwało dofinansowanie
w wysokości:
1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób, u których występują tzw. schorzenia specjalne, a więc: choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja oraz choroby narządu wzroku (w ostatnim przypadku chodzi wyłącznie
o stopień znaczny i umiarkowany).

Refundacja składek ZUS

Kryterium liczby zatrudnionych osób ma także znaczenie w tym przypadku. W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności PFRON refunduje :
część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne
część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy
Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON refinansuje:
mających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne
mających lekki stopień niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością

Z wnioskiem o udzielenie pomocy w postaci zwrotu kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością występuje pracodawca zatrudniający taką osobę. Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów. Refundacja obejmuje m.in. koszty usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie, tłumacza języka migowego, a także koszty płacy pracownika za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu. Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

 

Przystosowanie stanowiska pracy

Jest to pomoc finansowa przeznaczona na zakup narzędzi pracy lub elementów stanowiska pracy. Maksymalna wysokość refundacji ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wystąpić pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 36 miesięcy. Wniosek o przystosowanie stanowiska pracy należy złożyć do starosty.

 

Adaptacja stanowisk pracy

W przypadku niektórych niepełnosprawności niezbędne jest wykonanie przystosowania stanowisk pracy. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Refundacją objęte są następujące cele:
adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy,
zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników z niepełnosprawnościami

 

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą zatrudnić pracownika wspomagającego, który będzie stanowić wsparcie dla tychże osób w wykonywaniu obowiązków, z którymi nie są w stanie sobie samodzielnie poradzić. Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

15 listopada 2018
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast