fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Atuty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Pracownicy z niepełnosprawnościami mają wiele do zaoferowania – możemy to potwierdzić nie tylko jako organizacja wspierająca ich aktywizację zawodową, ale także jako ich pracodawca. Nasze obserwacje znajdują również odzwierciedlenie w opiniach współpracujących z nami przedsiębiorstw, które cenią te osoby za lojalność, sumienność, ambicję i zaangażowanie, czym skutecznie rekompensują ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie również sprawę, iż budowanie różnorodnych zespołów pracowniczych przynosi  korzyści wizerunkowe, ponieważ pozwala na tworzenie marki przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie. Jednakże oprócz wspomnianych wyżej zalet wpływających na wzrost produktywności oraz wizerunek firmy, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może być także źródłem korzyści finansowych w postaci możliwości skorzystania z wielu ulg, przywilejów i dofinansowań – poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, zaś w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Ulgi we wpłatach na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na cały etat) , którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (co najmniej 6%), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Analogicznie pracodawcy zatrudniający więcej niż 6% osób z nipełnosprawnościami zostają zwolnieni z tego obowiązku. Jeżeli jednak nie kwalifikujemy się do zwolnienia możemy obniżyć wskaźnik 6%  zatrudniając osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Ponadto pracodawcy niespełniający powyższych warunków kupując usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 30% osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają tym samym prawo do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na rzecz Funduszu. Ulgi udziela pracodawca sprzedający usługę w następujący sposób: po dokonaniu sprzedaży przekazuje on kontrahentom informację o zasadach nabywania i korzystania z obniżeń, a kontrahenci mają w ciągu 7 dni odpowiedzieć, czy chcą z tego skorzystać. Po otrzymaniu oświadczenia kontrahenta oraz po terminowym opłaceniu należności za fakturę firma udzielająca ulgi wystawia dopiero druk z kwotą obniżenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

Instytucją przyznającą i realizującą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowania mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na cały etat) oraz Ci którzy mimo przekroczenia tego progu osiągają wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 6%. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika. Obecnie w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 marca 2020 roku kwoty dofinansowań zostały zwiększone i wynoszą:

 • 2400 – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1950 zł),
 • 1350 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1200 zł),
 • 500 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności (wcześniej 450).

Powyższe kwoty dofinansowania w przypadku osób, u których występują tzw. schorzenia specjalne, a więc: choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja oraz  w przypadku osób niewidomych zwiększa się o:

 • 1200 zł – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 600 zł),
 • 900 zł – przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wcześniej 600 zł),
 • 600 zł – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (bez zmian).

Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca może otrzymać uzyskać w przypadku zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością na pełen etat. Należy także pamiętać, iż kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75 proc. poniesionych kosztów płacy w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą,
 • 90 proc. poniesionych kosztów płacy w przypadku pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Warunkami uzyskania dofinansowania są:

 1. Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego zgodnie przepisami prawa pracy,
 2. Posiadanie dokumentu potwierdzającego status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia,
 3. Brak zaległości wobec ZUS, PFRON oraz Urzędu Skarbowego,
 4. Wykazanie efektu zachęty poprzez zastosowanie metody ilościowej tj. wykazanie wzrostu netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia ogółem z miesiąca, w którym pracownik niepełnosprawny został zatrudniony lub z wykorzystaniem metody jakościowej gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie spowodowało wzrostu zatrudnienia ogółem, jednak osoba ta zajęła wakat innego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z określonych przyczyn, np. za porozumieniem stron czy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę.

Sama procedura ubiegania się o dofinansowanie przebiega w następujący sposób: Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu firmy w systemie dofinansowań PFRON (pierwsze dokumenty składa się w formie papierowej), przedsiębiorca może już co miesiąc składać bieżące formularze (zawsze po przelaniu pensji pracownikowi). Złożenie comiesięcznych dokumentów jest podstawą realizacji płatności, czyli przelewu dofinansowania na konto bankowe firmy. Składając formularze przedsiębiorca ma do wyboru drogę papierową (pocztą) lub elektroniczną. Dokumenty drogą elektroniczną wypełnia się i wysyła przez stronę internetową systemu SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji). Przesłany formularz podlega ocenie i sprawdzeniu przez pracownika PFRON. Decyzja jest od razu widoczna po zalogowaniu w profilu firmy na stronie SODiR (www.sod.pfron.org.pl), do której pracodawca otrzymuje uprzednio hasło i login.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę z niepełnosprawnością zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o refundację należy złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Aby ubiegać się o zwrot, oprócz utrzymania wskazanego wyżej okresu zatrudnienia, należy zawrzeć umowę ze Starostą określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów, faktycznie ponieść koszty wyposażenia oraz uzyskać wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy. Co istotne, zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu.

Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami przez co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy. Refundacja może dotyczyć, m. in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Wniosek o zwrot należy złożyć w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu.

Refundacja kosztów szkolenia pracowników z niepełnosprawnościami

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się także o zwrot kosztów ich szkolenia. Refundacja obejmuje m.in. koszty usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie, tłumacza języka migowego, a także koszty płacy pracownika za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu. Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej miejscami, w których załatwia się sprawę zwrotu kosztów są urzędy pracy.

Refundacja nie może przekroczyć:

 • 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
 • 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu. 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

O zwrot kosztów zatrudnienia mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający pracownika pomagającego osobie z niepełnosprawnością w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu pracy. Wysokość dofinansowania stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi z niepełnosprawnością i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego (liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może jednak przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu). Wniosek o zwrot należy złożyć w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej osobie z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu.

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej

 Zwrot kosztów może być przyznany na wniosek pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%. Pomoc może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Refundacji może podlegać tylko różnica w kosztach, odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób niebędących osobami niepełnosprawnymi.

Pracodawca może otrzymać zwrot:

 1. Dodatkowych kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.
 2. Dodatkowych kosztów transportowych.
 3. Dodatkowych kosztów administracyjnych.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku. O refundację można wnioskować w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwych dla siedziby pracodawcy, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym miejscu.

Przedstawione wyżej informacje są aktualne na dzień 17.04.2020 roku.

15 listopada 2018
Call Now Button