fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Pora na pracę II” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 2 stycznia 2023 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Pora na pracę II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 108 osób niepełnosprawnych spośród 300 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2026 r.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), które spełniają następujące warunki:
• pozostają bez zatrudnienia,
• zamieszkują teren województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
• są w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

  • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
  • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
  • poradnictwa psychologicznego;
  • poradnictwa prawnego;
  • pośrednictwa pracy;
  • wsparcia trenera pracy;
  • treningów rozwoju społeczno-zawodowego;
  • szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
  • staży zawodowych i wsparcia opiekuna stażu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

 

ODDZIAŁ W LUBLINIE
Biuro Fundacji:

 

ODDZIAŁ ZAMOJSKI

Biuro:

 

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Biuro:

 

ODDZIAŁ PODKARPACKI

Biuro:

 

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Biuro:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Pora na pracę II 01.04.2024

Harmonogram wsparcia od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. Pora na pracę II

Więcej

2 stycznia 2023
Call Now Button