ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kurs na niezależność!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację I etapu projektu pn. „ Kurs na niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 r do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:
• pozostające bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania nie został zakończony,
• zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego,
• w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie
z następujących form wsparcia:
• poradnictwa zawodowego z Indywidualnym Planem Działania;
• poradnictwa psychologicznego;
• poradnictwa prawnego;
• pośrednictwa pracy;
• kryzysowego Punktu Informacji Zawodowej;
• treningu rozwoju społeczno-zawodowego;
• zatrudnienia wspomaganego: wsparcia trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej;
• szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
• staży zawodowych – wsparcie opiekuna stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Biuro projektu w Lublinie:
• telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
• na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
• lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:
• Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
• 539 309 781
• e-mail: kielce@fundacjaheros.org
Odział podkarpacki w Rzeszowie:
• Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
• 730 567 800
• e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

więcej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ZAPRASZAMY

1 kwietnia 2021
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast