fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Czas na aktywizację współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Czas na aktywizację” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej
60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
(w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej
i zawodowej (obejmującego m. in. IPD, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.10.2017-31.08.2018) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 18 UP do 31.08.2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.08.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie
  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 546);
 • osoby pozostające bez zatrudnienia w tym: bierni zawodowo i bezrobotni (wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • w wieku  18-64 lata;
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

Założenia projektu:

 • 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 28 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania
 • Indywidulane doradztwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne i poradnictwo zawodowe
 • Treningi kompetencji psychospołecznych
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 845 187,50 zł

Kwota dofinansowania: 802 928,13 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

http://www.mapadotacji.gov.pl/

 

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

2 października 2017
Call Now Button