ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetentni na rynku pracy!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację II etapu realizacji projektu pn. „Kompetentni na rynku pracy!”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 40 osób niepełnosprawnych spośród  180 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia oraz osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony),
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
  lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie
z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania,
 • indywidualne poradnictwo oferowane przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, psychologa i prawnika,
 • trening rozwoju społeczno – zawodowego,
 • pośrednictwo pracy,
 • zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe,
 • staże zawodowe i wsparcie opiekuna stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 • J. Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
 • 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

ZAPRASZAMY!

Harmonogram Projektu pn. Kompetentni na rynku pracy!

Regulamin rekrutacja i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast