fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetentni na rynku pracy!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Fundacja Heros rozpoczęła III etap projektu pn. „Kompetentni na rynku pracy!”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 40 osób niepełnosprawnych spośród  180 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia oraz osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony),
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
  lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z Indywidualnym Planem Działania,
 • indywidualnego poradnictwa oferowanego przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, psychologa i prawnika,
 • treningu rozwoju społeczno – zawodowego,
 • pośrednictwa pracy,
 • zatrudnienia wspomagane – wsparcie trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe,
 • staży zawodowych i wsparcia opiekuna stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/25 w Lublinie (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 • ul. Kolejowa 1 lok.1.20 (1 piętro) Galeria Center Park, 35-060 Rzeszów
 • 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

ZAPRASZAMY!

Harmonogram Projektu pn. Kompetentni na rynku pracy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Call Now Button