fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa II”

W okresie od 01.05.2022 r. – 31.12.2022 r. Fundacja Heros realizowała zadanie publiczne pn. „Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa II” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miało ono charakter ponadregionalny i obejmowało swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Zadanie publiczne skierowane było do 140 osób w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem zadania była pomoc w rozwiązaniu kryzysów psychologicznych i pokonaniu dyskomfortu psychicznego.

Rekrutacja uczestników do zadania przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu publicznym uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach zadania Beneficjenci Ostateczni skorzystali z takich form wsparcia jak:

  • poradnictwo psychologiczne,

Poradnictwo psychologiczne obejmowało pomoc w przywróceniu równowagi psychologicznej, naukę umiejętności samodzielnego radzenia sobie ze stresem i innymi napięciami, uczenie się metod radzenia sobie z problemami oraz wzmacnianie poczucie własnej wartości i samooceny. Celem sesji psychoterapeutycznych było natomiast ograniczenie objawów zaburzeń psychicznych oraz uruchomienie w psychice uczestników, takich zmian, które pozwolą im na właściwą adaptację społeczną oraz optymalny poziom funkcjonowania psychofizycznego.

 

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do zmiany społecznej jaką jest wzrost poziomu funkcjonowania psychofizycznego osób niepełnosprawnych dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Poprzez współpracę z psychologiem lub psychoterapeutą uczestnicy zauważyli wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie, motywacji do działania oraz akceptacji niepełnosprawności lub trudności natury psychicznej. Ponadto rozwinęli swoje umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, zwłaszcza stresem pojawiającym się w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Co więcej doświadczane symptomy chorób, zaburzeń czy kryzysów psychicznych zostały usunięte lub zmniejszyły swoje natężenie. Zrealizowane wsparcie wpłynęło zatem na obniżenie psychologicznych skutków pandemii koronawirusa.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 

 

31 grudnia 2022
Call Now Button