fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od  01.04.2021 r do 31.03.2024 r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Miał on charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie, mazowieckie i świętokrzyskie.

Skierowany był do 280 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata. Głównym celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej oraz kompleksowym programie aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach aktywizacji prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

 • Diagnoza potrzeb i przygotowanie IPD,
 • Usługi ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego,
 • Trening rozwoju społeczno–zawodowego,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Poradnictwo prawne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspomagane- wsparcie trenera pracy,
 • Wsparcie asystenta os. Niepełnosprawnej,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe,
 • Staże zawodowe i wsparcie opiekuna stażu.

 

W okresie wszystkich etapów wsparcia 152 osoby podniosły swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych. Zorganizowano staże zawodowe dla 143 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracę z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy 94 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, co stanowi odsetek 33% wśród wszystkich Beneficjentów biorących udział w projekcie. Stosunek zatrudnienia przez większość BO utrzymywany jest obecnie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt pn. „Kurs na niezależność!” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Beneficjentom Ostatecznych swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Odział podkarpacki w Siedlcach:

 • 11 listopada 9/2,
 • 08 – 110 Siedlce
 • 795 200 388
 • e-mail: siedlce@fundacjaheros.org

31 marca 2024
Call Now Button