fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Aktywni na rynku pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Heros w partnerstwie z Gminą Łęczna/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej zakończyła realizację projektu pn. „Aktywni na rynku pracy!”, składającego się z trzech edycji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania projektu od 01.03.2020 r. do 31.01.2023 r. wsparciem zostało objętych 96 osób (w tym 61 osób niepełnosprawnościami) wykluczonych społecznie, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarach objętych programem rewitalizacyjnym miasta Lublin i gmin: Łęczna, Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wólka, Milejów, Świdnik, Piaski, Mełgiew, Niemce,

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 • Rekrutacja Uczestników/czki Projektu – prowadzona była zgodnie z zasadą równości szans i płci i niedyskryminacji, w tym równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Była otwarta, prowadzona w trybie ciągłym wśród mieszkańców miasta Lublin i gmin: Łęczna, Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wólka, Milejów, Świdnik, Piaski, Mełgiew, Niemce zamieszkujących obszary objęte programami rewitalizacyjnymi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.
 • Indywidualna diagnoza potrzeb z IŚR – zajęcia prowadził doradca zawodowy. Zakres: Przeprowadzenie diagnozy potrzeb UP oraz stworzenie dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Diagnoza potrzeb zawierała informacje dotyczące potrzeb, preferencji, możliwości psychofizycznych UP i umożliwi dostosowanie form i tematyki wsparcia do potrzeb UP. IŚR zdefiniowała: cele, plany, zakres doświadczeń (umiejętności) i zdolności oraz potrzeby UP.
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne – zajęcia prowadzili pracownicy socjalni. Zakres: Regularnie podtrzymywali kontaktu z UP, bieżąco weryfikowali postępy UP w realizacji kontraktu społecznego, monitorowali regularność uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia, reagowali w przypadku sytuacji trudnych dla UP (np. problemy rodzinne, spożywanie alkoholu, nieregularne uczestniczenie w formach wsparcia, motywowanie UP). Z każdym UP będącym klientem MOPS w Łęcznej zawarty został kontrakt socjalny, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Kontrakt socjalny wynikał z  diagnozy i IŚR. Była to pisemna umowa określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej UP w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 • Umowa na wzór kontraktu socjalnego – zajęcia prowadził specjalista ds. kontraktu socjalnego. Zakres: W celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej UP, z każdym UP (nie będącym klientem MOPS w Łęcznej) została podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego, o której mowa w ustawie z 01.03.2004 r. o pomocy społecznej. Specjalista ds. kontraktu socjalnego uwzględnił podczas opracowywania diagnozę potrzeb i ścieżkę reintegracji, a następnie odpowiadał za monitoring realizacji zapisów umowy.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – zajęcia prowadził psycholog. Zakres: Spotkania ukierunkowane były na utrzymywanie odpowiedniego poziomu motywacji do podejmowanych działań i zachodzących zmian; przełamywanie postaw opartych na wyuczonej bezradności oraz braku aktywności, które często stanowią jedną z podstawowych barier w aktywizacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w szczególności doświadczających wykluczenia wielokrotnego (np. UP z niskim wykształceniem, bierni zawodowo, niepełnosprawne. Wsparcie miało na celu przełamanie kluczowych problemów UP. Wsparcie uwzględniało indywidualne potrzeby UP.
 • Indywidualne poradnictwo prawne – zajęcia prowadził prawnik. Zakres: W trakcie spotkań prawnik odpowiedzialny był za określenie aktualnej sytuacji prawnej UP, proponował rozwiązanie problemu, jak również podjęcie czynności zmierzających do rozwiązania występującego problemu.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – zajęcia prowadził doradca zawodowy. Zakres: Indywidualne doradztwo zawodowe pomogło w świadomym i trafnym kształtowaniu własnej kariery zawodowej, podejmowaniu racjonalnych decyzji zawodowych i poznaniu siebie w kontekście własnej osobowości zawodowej i potrzeb lokalnego rynku pracy zgodnie z IPD. W trakcie zajęć z doradztwa zawodowego udzielone zostały porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji i/lub podjęcie / zmianę zatrudnienia. Projekt zakładał otrzymywanie przez UP systematycznego wsparcia od doradcy zawodowego w przezwyciężeniu barier w procesie zdobywania i utrzymania zatrudnienia.
 • Trening kompetencji psychospołecznych w ramach PAL. Zakres: UP uczestniczyli we wsparciu grupowym z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Podczas treningów z kompetencji psychospołecznych poruszane były następujące zagadnienia: komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem i innymi problemami, asertywność, zarządzanie czasem. Zajęcia nastawione były na rozwój osobisty, wzrost samooceny i samoakceptacji oraz lepszego radzenia sobie ze stresem i pokonywaniem trudności.
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Zakres: Celem szkoleń było zwiększenie szans na zatrudnienie. Tematyka szkoleń była wybrana zgodnie z diagnozą potrzeb i indywidualną ścieżką reintegracji i dostosowana do zdefiniowanych wspólnie z doradcą zawodowym preferencji i możliwości UP i do aktualnych trendów na rynku pracy. Szkolenia zakończyły się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje UP przez 84 UP.
 • Staże zawodowe. Na podstawie diagnozy potrzeb i IŚR zostały zorganizowane staże zawodowe dla UP Staże trwały 3-5 miesięcy i odbyły się na terenie województwa lubelskiego, w zależności od potrzeb i możliwości UP. Podczas stażu UP zdobyli umiejętności niezbędne do pracy i wzmocnili swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy – zajęcia prowadził pośrednik pracy oraz trener pracy. Zakres Pośrednictwa pracy: przeprowadzenie indywidualnych rozmów z UP w celu zebrania informacji nt. poszukiwanej przez nich pracy i pozyskiwanie oraz przedstawianie ofert pracy dostosowanych do możliwości UP, pomoc w pokonywaniu barier i uprzedzeń, dobór kandydatów na konkretne miejsca pracy zgodne z ich kwalifikacjami, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i wymaganiami pracodawcy. Zakres obowiązków Trenera pracy: pomagał w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych, wspierał w prowadzeniu rozmowy z pracodawcą podczas rekrutacji na stanowisko i w czasie pracy, wzmacniał motywację UP i ich zaangażowanie w procesie poszukiwania pracy, pomagał w dostosowaniu się do nowych warunków w miejscu pracy, udzielał wyjaśnień i porad współpracownikom co do współpracy z ON.

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej osób zamieszkujących obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi w mieście Lublin i gminie Łęczna poprzez udział w programie obejmującym kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 22 osoby. Program na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi.

Projekt „Aktywni na rynku pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowany był w okresie od 01.03.2020 r. do 31.01.2023 r.

 

Wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę!

 

Biuro w Lublinie:

Logo Fundacja Heros

 • Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
 • 537 122 177
 • e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej:

31 stycznia 2023
Call Now Button