fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od  01.04.2021 r do 31.03.2024 r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miał on charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i mazowieckie.

Skierowany był do 280 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej. Głównym celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej.

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach projektu prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

  • poradnictwo zawodowe z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
  • doradztwo zawodowe,
  • warsztaty kariery zawodowej,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo prawne,
  • wsparcie trenera aktywności zawodowej,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe – wsparcie opiekuna stażu.

 

W okresie wszystkich etapów wsparcia 203 osoby podniosły swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych. Zorganizowano staże zawodowe dla 175 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracę z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy 114 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy co stanowi odsetek 41% wśród wszystkich Beneficjentów biorących udział w projekcie. Stosunek zatrudnienia przez większość Beneficjentów utrzymywany jest obecnie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej. Dzięki wsparciu otrzymanemu w projekcie Beneficjenci przeszli ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej, która pozwoliła im na odbudowanie poczucia własnej wartości, zmotywowała do działania i pomogła zdobyć nowe umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych, tym samym zmieniając w zasadniczy sposób ich sytuację życiową oraz podnosząc jakość życia w wymiarze psychologicznym, ekonomicznym i społecznym. Dzięki kompleksowej obsłudze, przygotowaniu oraz skierowaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy nastąpiła pozytywna zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców i nabrania przez nich pozytywnego stosunku do tej grupy osób.

 

Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.

 

31 marca 2024
Call Now Button