fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji I edycji projektu pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. Fundacja Heros realizowała II edycję projektu
pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W drugim okresie finansowania w projekcie wzięło udział 100 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lat, które zamieszkiwały na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego.

Rekrutacja uczestników przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogły uzyskać informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach aktywizacji prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

  • diagnoza potrzeb i przygotowanie IPD,
  • kryzysowy punkt informacji zawodowej,
  • poradnictwo prawne,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • trening rozwoju społeczno – zawodowego,
  • zatrudnienie wspomagane.

Beneficjenci mieli także możliwość udziału w szkoleniach oraz stażach zawodowych. W ramach prowadzonego wsparcia zorganizowano staże dla 50 Beneficjentów Ostatecznych, niektórzy podjęli dalszą współpracę z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy  26 osób podjęło zatrudnienie. Zatrudnienie, przez większość BO, utrzymywane jest obecnie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt pn. „Kurs na niezależność!” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Beneficjentom Ostatecznych swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w życiu codziennym, a także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

31 marca 2023
Call Now Button