fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie II edycji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. Fundacja Heros realizowała II edycję projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Miał on charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i mazowieckie. Skierowany był do 100 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej.

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach aktywizacji prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

  • poradnictwo zawodowe z powstaniem Indywidualnego Planu Działania oraz diagnozą potrzeb,
  • doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo prawne,
  • pośrednictwo pracy,
  • trener aktywności zawodowej,
  • warsztaty kariery zawodowej,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe.

Beneficjenci mieli możliwość udziału w szkoleniach zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe oraz stażach zawodowych. W II edycji projektu zorganizowano staże zawodowe dla 59 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracę z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy 38 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Stosunek zatrudnienia przez większość BO utrzymywany jest obecnie. Cele II edycji projektu zostały zrealizowane.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 

31 marca 2023
Call Now Button