fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Spotkanie się z Pełnomocnikiem Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami (WSPA) Panią dr Martą Komorską

Przedstawiciele Fundacji Heros mieli dziś przyjemność spotkać się z Panią dr Martą Komorską** Pełnomocnikiem Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Osób z Niepełnosprawnościami (WSPA)*. Spotkanie miało na celu wyznaczenie możliwości współpracy oraz było okazją do poruszenia ważnych tematów dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności studentów oraz absolwentów studiów wyższych.  Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego w dniu 09.12.2022 r. porozumienia między Fundacją Heros a WSPA.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Fundacja Heros i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji podpisały porozumienie wyrażając gotowość do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, kulturalnej i zawodowej, mającej na celu pozyskiwanie dla gospodarki wykwalifikowanych kadr, poprzez miedzy innymi:

  • umożliwienie studentom odbywania praktyk i staży,
  • uczestnictwo w organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie targach pracy i imprezach o podobnym charakterze,
  • współpracę w kształtowaniu programów nauczania oraz możliwość dzielenia się ze studentami praktyczną wiedzą w trakcie studiów,
  • oferowanie studentom możliwości udziału w projektach, w których będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, m.in. poprzez konsultacje specjalistów, szkolenia oraz staże zawodowe, a także otrzymać pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami.

*Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. WSPA jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne. Poprzez świadomy proces edukacyjny, nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, Uczelnia wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy. Wykładowcy WSPA to praktycy, znający realia pracy w największych firmach. Kształcimy osoby przedsiębiorcze, kreatywne, aktywne we wszystkich sferach życia, wyróżniające się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujące działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

**Marta Komorska – Socjolog, doktor, Rektor i wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego.

Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych.

Zainteresowania naukowe: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Źródło:Dr Marta Komorska nowym rektorem WSPA | Kurier Lubelski

19 stycznia 2023
Call Now Button