fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno- zawodowej 50 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego po przez udział w programie obejmującym kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu (01.03.2022-28.02.2023) oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 (UP) i zdobycie kwalifikacji lub kompetencji przez 30 (UP), w tym kwalifikacji przez minimum 15 (UP).

Okres realizacji projektu: 01.03.2022r. do 28.02.2023r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo.
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego.
 • Osoby bezdomne.
 • Osoby zamieszkujące województwo lubelskie.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji (IŚR).
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne z life coachingiem.
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym.
 • Indywidualne poradnictwo prawne.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Trening kompetencji psychospołecznych.
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnik Projektu otrzyma:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 735 466 455

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl

ZAPRASZAMY!


10 marca 2022
Call Now Button