fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Droga do samodzielności II”

Od kwietnia 2021 roku rozpoczęła się realizacja I edycji projektu realizowanego przez Fundację Heros pn. „Droga do samodzielności II” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 210 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2021 r. -31.03.2024 r.  (w I edycji 70 BO w okresie 01.04.2021 r. -31.03.2022 r.).

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniających następujące warunki:

 • pozostających bez zatrudnienia;
 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego;
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego);
 • osoby nie uczestniczące w WTZ, ŚDS;
 • osoby nie pracujące w ZAZ;
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • opracowanie diagnozy potrzeb przez psychologa;
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez specjalistę ds. rehabilitacji społecznej;
 • psychoterapii i konsultacji psychiatrycznych;
 • rehabilitacji ruchowej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy);
 • wsparcia trenera aktywności i asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (PAI):
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • kulturoterapia (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, na kręgle, imprezy integracyjne itp.)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ZAPRASZAMY!


17 maja 2021
Call Now Button