fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Fundacja Heros realizuje III etap projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 101 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • osoby pozostające bez pracy oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania został zakończony,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
 • będące w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • pozostające bez zatrudnienia, w tym te, które utraciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa,

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
 • doradztwa zawodowego,
 • Warsztatów Kariery Zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa prawnego,
 • wsparcia trenera aktywności zawodowej,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

Harmonogram wsparcia

Regulamin poprawiony 01.04.2023

Regulamin poprawiony 08.05.2023

1 kwietnia 2023
Call Now Button