fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja II edycji projektu pn. Absolwent w drodze do kariery!

Fundacja Heros rozpoczęła realizację II edycji projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia co najmniej 65 spośród 260 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r. realizowanym na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez kompleksowe
i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • warsztaty rozwoju zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje zawodowe;
 • staży zawodowych.

Co oferujemy:

 • staże aktywizacyjne stypendium stażowe;
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje;
 • dodatek motywacyjny do 400zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • ul. Zygmunta Krasińskiego 2/12, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
 • tel. 570 122 110
 • adres e-mail: praca@fundacjaheros.org

Biuro w Kielcach:

Biuro w Rzeszowie:

Biuro w Zamościu:

 • Lwowska 30/10a, 22 – 400 Zamość
 • 539 221 686
 • adres e-mail: zamosc@fundacjaheros.org

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

więcej

13 października 2021
Call Now Button