ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Pora na pracę!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pora na pracę!”
Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Pora na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 87 osób niepełnosprawnych spośród 240 beneficjentów ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) , które spełniają następujące warunki:
• pozostają bez zatrudnienia,
• zamieszkują teren województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
• są w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:
• indywidualnego poradnictwa zawodowego;
• poradnictwa psychologicznego;
• poradnictwa prawnego;
• pośrednictwa pracy;
• wsparcia trenera pracy;
• warsztatów kariery zawodowej;
• szkoleń zawodowych;
• staży zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Biuro w Lublinie:
tel. 570 122 110
e-mail: praca@fundacjaheros.org
ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie (boczna ul. T.Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:
ul. Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
tel. 539 309 781
e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:
ul. Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
tel. 730 567 800
e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

ZAPRASZAMY!

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast