Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Statut Fundacji

 

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Heros, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2011 roku, sporządzonym przez notariusza Grzegorza Kołodziejczyka w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Okopowej 11/11, Repertorium A nr 4997/2011, z woli następujących fundatorów:

 1. Kamil Skowron

 2. Ewelina Choina

i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną i zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 3.

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedziba Fundacji znajduje się w mieście Lublinie, gdzie mieści się Zarząd Fundacji.

 

§ 5.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 6.

Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i zabezpieczenia społecznego.

 

ROZDZIAŁ II.

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI.

 

§ 7.

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Zabezpieczenia społecznego, obejmującego zakres pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywną; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

2. Integracji i aktywizacji społecznej, obejmującej zakres promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu;

3. Praw i wolności człowieka i obywatela, obejmujących upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka (w tym ochronę praw dziecka) oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

4. Nauki, kultury, edukacji i wychowania, obejmujących naukę, edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 8.

Cele wymienione w § 7 Fundacja może realizować poprzez organizowanie i finansowanie:

 1. pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiających im przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych;

 2. pomocy w leczeniu, zaopatrzeniu w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek leków i sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;

 3. promocji i profilaktyki zdrowia, w tym profilaktyki i leczenia uzależnień różnego rodzaju;

 4. poradnictwa i pomocy psychologicznej oraz poradnictwa prawnego i socjalnego;

 5. działalności edukacyjnej dla osób oraz dla organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji na każdym poziomie kształcenia, w tym na poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji;

 6. seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, działalności wydawniczej;

 7. kampanii informacyjno - promocyjnych oraz działalności propagatorskiej, informacyjnej, wydawniczej i wspomagającej technicznie;

 8. działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca);

 9. działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia;

 10. zatrudnienia socjalnego i spółdzielni socjalnych;

 11. usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy i samo-zatrudnienia;

 12. pomocy w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób i ich rodzin, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań;

 13. działań mających na celu równość szans, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet, osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych marginalizacją społeczną;

 14. tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin;

 15. poradni i zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

 16. ochrony środowiska, ekologii oraz działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju;

 17. działalności promocyjnej na rzecz integracji różnych środowisk ze społecznością lokalną, imprez i zawodów sportowych, festiwali, konkursów, przeglądów;

 18. tworzenia infrastruktury edukacyjnej, rehabilitacyjnej, socjalnej, turystycznej i okołobiznesowej;

 19. współpracy z władzami każdego szczebla, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi, ze środkami społecznego przekazu;

 20. współpracy międzynarodowej i ponadnarodowej;

 21. działań mających na celu rozwój lokalny i regionalny, w tym w sposób szczególny rozwój i modernizację obszarów wiejskich.

 

§ 9.

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III.

ORGANY FUNDACJI.

 

§ 10.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą,

 2. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego statutu Zarządem.

 

§ 11.

 1. W żadnym przypadku nie można jednocześnie łączyć członkostwa w organach Fundacji.

 2. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza z możliwości wchodzenia w skład Rady.

 

 

§ 12.

 1. Pierwszy skład Rady, działający na podstawie niniejszego statutu, powołują w formie jednomyślnej uchwały Fundatorzy.

 2. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady, w tym wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego należą do kompetencji samej Rady zgodnie z § 18 statutu.

 3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów działający na podstawie niniejszego statutu powołują w formie uchwały Fundatorzy.

 4. Kolejne zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonywane są przez Radę na wniosek Zarządu zgodnie z § 17 statutu, z wyjątkiem konstytuowania jego składu, tj. wyboru osób pełniących funkcje Prezesa i Wiceprezesów.

 

RADA FUNDACJI

 

§ 13.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

 

§ 14.

 1. Rada składa się od 2 do 8 osób.

 2. Pierwszy skład Rady, działający na podstawie niniejszego statutu, powołują w formie jednomyślnej uchwały Fundatorzy.

 3. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę.

 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 15.

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.

 3. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.

 4. Przewodniczący Rady w szczególności:

  1. ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady;

  2. przewodniczy posiedzeniom Rady;

  3. reprezentuje Radę na zewnątrz;

  4. inicjuje i organizuje prace Rady.

 

§ 16.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.

 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.

 4. Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane są w formie uchwał.

 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w pkt. 6 tego paragrafu.

 6. W sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada w formie uchwały podejmuje większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 składu członków Rady.

 7. Każda osoby wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

 8. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

 

§ 17.

Rada w szczególności:

 1. zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji oraz nadzoruje ich realizację;

 2. rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium;

 3. odwołuje Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium i na jego miejsce powołuje nowy skład Zarządu;

 4. rozpatruje zmiany w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu;

 5. uchwala i zmienia Regulamin Rady;

 6. uchwala komunikaty i rezolucje związane z działalnością Fundacji;

 7. występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

 8. wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

 9. na wniosek Zarządu podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

 

§ 18.

 1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:

  1. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenia w posiedzeniach;

  2. trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwająca ponad 1 rok;

  3. istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady;

  4. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;

  5. zaistnienie innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.

 3. Nowych członków powołuje Rada na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady.

§ 19.

 1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w odrębnych przepisach regulujących wynagradzanie osób kierujących podmiotami prawnymi.

 2. Zarząd określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 1. 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 20.

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

 

§ 21.

 1. Zarząd liczy od 2 do 6 osób.

 2. Zarząd wybiera ze swego grona osobę pełniącą funkcje Prezesa.

 3. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów.

 

§ 22.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 2. opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji, uwzględniając wnioski Rady w tym zakresie;

 3. zarządza majątkiem i funduszami Fundacji;

 4. przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy;

 5. ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji i ich zmiany;

 6. tworzy i likwiduje zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;

 7. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;

 8. prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

 9. konstytuuje skład osobowy Zarządu;

 10. przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji;

 11. może uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, z prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada;

 12. występuje do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany w składzie osobowym Zarządu;

 13. zgłasza Radzie wniosek w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

 

§ 23.

 1. Zarząd odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.

 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu lub przynajmniej dwóch Wiceprezesów.

§ 24.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w postanowieniach niniejszego statutu.

 

§ 25.

Przy podejmowaniu uchwał Zarządu każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 26.

 1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada na wniosek 3 członków składu Zarządu, z wyjątkiem nie udzielenia przez Radę absolutorium, kiedy to Rada może odwołać skład całego Zarządu i powołać nowy skład Zarządu.

 2. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 3. Złożenie wniosku do Rady i odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:

  1. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach;

  2. utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

  3. istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Zarządu;

  4. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;

  5. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

 

§ 27.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania nie przekraczającej średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wymagają podpisu jednej osoby wchodzącej w skład Zarządu.

 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania przekraczającej średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wymagają podpisu dwóch osób wchodzących w skład Zarządu.

§ 28.

Do przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każda osoba wchodząca w skład Zarządu.

 

§ 29.

Fundatorzy Fundacji mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV. 
MAJĄTEK FUNDACJI.

 

§ 30.

Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji i wynoszą 2.500 zł.

§ 31.

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz inny majątek nabyty w trakcie działalności Fundacji.

 

§ 32.

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. Darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji.

 2. Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych.

 3. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.

 4. Dywidendy z akcji i z udziałów.

 5. Odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych.

 

§ 33.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 34.

Dochody Fundacji muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
 

§ 35.

Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się w szczególności:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

 

§ 36.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

 

 

ROZDZIAŁ V.
ZMIANA STATUTU.

 

§ 37.

Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatorów.

 

§ 38.

Zmiany w Statucie Fundacji Rada dokonuje na wniosek Zarządu.


 

ROZDZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 39.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 40.

Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga uprzedniej zmiany statutu Fundacji w celu określenie jej zakresu i zasad prowadzenia.

 

§ 41.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działania.

 

§ 42.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

 

§ 43.

Rada przekazuje majątek pozostały po likwidacji Fundacji organizacjom bądź instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

 

§ 44.

 1. Treść niniejszego statutu obowiązuje z chwilą jego zatwierdzenia przez Fundatorów w formie uchwały.

 2. Kolejnych zmian statutu może dokonywać Rada zgodnie z procedurą określoną w niniejszym statucie.

 

 

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin