Fundacja Heros
tel: 570 122 110
O Fundacji

Fundacja HEROS została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2011 roku. Została wpisana do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000408267. Fundatorami są osoby, które od początku swojej kariery zawodowej związane są działaniami na rzecz osób wykluczonych i dyskryminowanych. Utworzenie Fundacji podyktowane było chęcią włączenia się przez fundatorów w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych.

 

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Zabezpieczenia społecznego, obejmującego zakres pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywną; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

2. Integracji i aktywizacji społecznej, obejmującej zakres promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu;

3.Praw i wolności człowieka i obywatela, obejmujących upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka (w tym ochronę praw dziecka) oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

4. Nauki, kultury, edukacji i wychowania, obejmujących naukę, edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Władze Fundacji:

Kamil Skowron - Prezes Zarządu

Ewelina Skowron - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Czubacka - Wiceprezes Zarządu

 

25 maja 2015 roku Fundacja utworzyła Agencję Zatrudnienia, która została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem: 12138.

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin