fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Droga do samodzielności”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Droga do samodzielności”  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 140 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2018-31.03.2021 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), w tym min. 50% osób niepełnosprawnych z tytuły choroby psychicznej, spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa psychologicznego;
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (warsztaty, kulturoterpia);
 • rehabilitacji ruchowej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy);
 • psychoterapii i konsultacji psychiatrycznych;
 • wsparcia trenera aktywności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).

 

ZAPRASZAMY!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

18 kwietnia 2018
Call Now Button