fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Bez barier zawodowych!” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bez barier zawodowych!” realizowany jest przez Fundację Heros, w ramach Osi I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 250 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby (w tym 200 osób niepracujących i 50 osób pracujących) w wieku powyżej 18 roku życia z terenu województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2023 roku. Celem projektu jest, aby niepracujący Uczestnik/czka Projektu został doprowadzony do zatrudnienia, które zostanie następnie utrzymane przez min 3 miesiące, zaś pracujący Uczestnik/czka Projektu poprawił swoją sytuację na rynku pracy, a następnie utrzymał tę poprawę przez minimum 3 miesiące.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021r. – 31.05.2023r.

Grupę docelową projektu stanowią:
• osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia:
• niepracujące (200 osób),
• pracujące (50 osób),
• osoby bierne zawodowo z powodu choroby

Oferujemy następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania;
• Aktywizacja zawodowa niepracujących osób z niepełnosprawnościami obejmująca:
a) Poradnictwo zawodowe
b) Pośrednictwo pracy
c) Szkolenie zawodowe
d) Staż zawodowy
e) Inne formy indywidualne
f) Inne formy grupowe
• Wsparcie pracujących osób z niepełnosprawnościami obejmujące:
a) Poradnictwo zawodowe
b) Pośrednictwo pracy
c) Szkolenie zawodowe
d) Inne formy indywidualne
e) Inne formy grupowe.

 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:
• stypendium szkoleniowe,
• stypendium stażowe,
• poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem,
• materiały szkoleniowe.

Regulamin rekrutacji i projektu


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:
ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin
tel. 570 122 110
e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:
Oddział świętokrzyski Fundacji Heros:
ul. Wesoła 51/531,
25-363 Kielce
tel. 539 309 781

Oddział podkarpacki Fundacji Heros:
Galeria Center Park, Piętro 1
ul. Kolejowa 1,
35 – 073 Rzeszów
tel. 730 567 800


Więcej

 

1 czerwca 2021
Call Now Button