fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację I etapu projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 101 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • osoby pozostające bez pracy oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania został zakończony,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
  lub świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • pozostające bez zatrudnienia, w tym które utraciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa,

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • Poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania;
 • Doradztwa zawodowego;
 • Warsztatów Kariery Zawodowej;
 • Pośrednictwa pracy;
 • Poradnictwa prawnego;
 • Wsparcia trenera aktywności zawodowej;
 • Szkoleń zawodowych;
 • Staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Harmonogram projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa

Aktywizacja zawodowa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa


Więcej

1 kwietnia 2021
Call Now Button