fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Pora na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

W okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Pora na pracę!” współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miał on charakter ponadregionalny i obejmował swoim zasięgiem województwo lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Skierowany był do 240 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata. Głównym celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno–zawodowej.

 

Rekrutacja uczestników do projektu przebiegała w sposób otwarty zgodnie z zasadą równości szans i płci, prowadzona była w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskiwały informacje: telefonicznie , mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

W ramach aktywizacji prowadzone były m.in. takie formy wsparcia jak:

  • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
  • doradztwa zawodowego,
  • warsztaty kariery zawodowej,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo prawne,
  • wsparcia trenera pracy,
  • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • szkoleń zawodowych,
  • staży zawodowych.

Beneficjenci mieli także możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, kursach podnoszących kompetencje zawodowe oraz stażach zawodowych. W zakresie wszystkich etapów wsparcia zorganizowano staże zawodowe dla 110 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współpracę z pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy 95 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Stosunek zatrudnienia przez większość BO utrzymywany jest obecnie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt pn. „ Pora na pracę!” przyczynił się nie tylko do aktywizacji zawodowej, ale pozwolił także podnieść Beneficjentom Ostatecznym swoje kompetencje psychospołeczne. Nabyte umiejętności będą mogli oni wykorzystać w swoim życiu codziennym, a także zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

31 marca 2023
Call Now Button