ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

RODO

RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  1. Fundacja Heros, ul. Wyżynna 23/10, 20-560 Lublin gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w tym w szczególności art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Heros, ul. Wyżynna 23/10, 20-560 Lublin, NIP 712-32-69-298, REGON 061375310, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408267.
  3. Fundacja co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom ustawowo uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa. Fundacja nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas wymagany przez przepisy prawa.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

tel.: 784 153 967 lub pocztą elektroniczną: iod@fundacjaheros.org

3 sierpnia 2018
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast